fbpx

תקנון החברה

מדיניות אחריות

 

  1. Nuance Hearing Ltd להלן: “Nuance Hearing”, מעניקה למוצר שרכשת Sound Selector אחריות מפני ליקויים בחומרים ובעבודה, במקרים בהם המוצר נרכש ישירות מחברה זו. האחריות ניתנת אך ורק למי שרכש את המוצר כמשתמש קצה, או למי שקיבל את המוצר כמתנה. האחריות תקפה למשך שנה, החל ממועד הרכישה הקמעונאית. לצורך תיקון כלשהו המכוסה במסגרת האחריות, חברת Nuance Hearing  תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לתקן את המוצר תוך שימוש בחלקים מחודשים, להחליף את המוצר במוצר חדש או מחודש או להעניק לרוכש המוצר החזר כספי, חלקי או מלא, בעבור עלות הרכישה המקורית, בתמורה להחזרת המוצר.אחריות זו אינה מכסה ליקויים או נזקים שנבעו משימוש או מתחזוקה בלתי-ראויים, מבלאי סביר, משימוש מסחרי, מתאונה או מגורמים חיצוניים. תיקון, שינוי או התאמה אישית של המוצר, הינם בלתי מורשים ויביאו לפקיעת אחריות זו.לקבלת שירות במסגרת אחריות זו, יש לפנות לחברת Nuance Hearing באמצעות דואר אלקטרוני, בכתובת: service@woocommerce-687435-2267952.cloudwaysapps.com . בטרם הענקת השירות, החברה עשויה לדרוש מהרוכש להמציא הוכחה על פרטי הרכישה, לרבות, אך לא רק, כמו חשבונית או קבלה אשר הונפקו בגינה.במסגרת החוק, יצויין כי אחריות זו הינה האחריות היחידה והבלעדית הניתנת ע”י חברת Nuance Hearing. חברה זו, מתנערת מכל אחריות אחרת, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת לרבות, אך לא רק, כל אחריות לסחירות, לאיכות מספקת, להתאמה למטרה מסוימת, לזכות ולאי-הפרה. עד למידה המרבית המותרת על-פי חוק, ותחת שום נסיבה ושום דין באשר הם. בין אם בהיבטי הנזיקין לרבות רשלנות והחבות על המוצר ובין אם בהיבט החוזי, או בכל היבט אחר, חברת Nuance Hearing לא תהיה אחראית בגין נזקים עקיפים, נזקים מיוחדים, נזקים מקריים, נזקים הנובעים מהסתמכות או נזקים תוצאתיים, אף אם נמסר לחברת Nuance Hearing לגבי האפשרות לנזקים אלה. במידה המותרת על פי חוק הישים, חבותה של חברת Nuance Hearing תוגבל למחיר הרכישה המקורי אשר שולם לה.
  2. הגבלת גיל – המוצר מותר לשימוש מגיל 6 ואילך
  3. מדיניות פרטיות – משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט ו/או כל תשתיות ההודעות, הממסרים והפוסטים באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. Nuance Hearing אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן Nuance Hearing מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה ל-Nuance Hearing  את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של Nuance Hearing.

בחירת שפה

דברו איתנו
למידע נוסף ולכל שאלה -
אנו כאן ונשמח לענות
אנו כאן לכל שאלה
סל הקניות שלך
סל הקניות ריק